Homepage

Tento server přináší informace o možnostech grantového financování projektů.
Pro přidání tiskové zprávy nebo článku využijte vstup přes encyklopedické heslo organizace, jež grant vypisuje [možnost vyhledání].

PODPORA UBYTOVÁNÍ NA VENKOVĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
PODPORA UBYTOVÁNÍ NA VENKOVĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
PODMÍNKY PROGRAMU
Vyhlášeno dne : 14.2.2003

Uzávěrka příjmů žádostí dne: 18.4.2003
Rada kraje na svém zasedání dne 13.2.2003 usnesením Č. 27/1743 schválila následující podmínky dotačního programu s názvem "Podpora ubytování na venkově".
1.CÍL PROGRAMU
1.1.Program je v souladu s opatřením č. 5.1.1 Obnova a posílení technické infrastruktury cestovního ruchu problémového okruhu č.5 Cestovní ruch Programu rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje na léta 2002-2004.
1.2.Program je v souladu s opatřením 6.2.3. Rozvoj alternativních ekonomických činností (řemesel, turistiky, živností a služeb) problémového okruhu č.6 Zemědělství a rozvoj venkova Programu rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje na léta 2002-2004.
1.3.Zřízením nových ubytovacích kapacit ve venkovských oblastech vzniknou nová pracovní místa, zejména pro ženy v ekonomicky slabých oblastech.
1.4.Dovolená na venkově je jednou z forem šetrného cestovního ruchu, který je celosvětově podporován a vyhledáván a není v rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí.
1.5.Podpora vybudování nových lůžek je spojena s podporou zkvalitnění služeb a rozšíření nabídky trávení volného času především na venkově.
1.6.Pokračování v programu na podporu budování ubytování na venkově v Moravskoslezském kraji s cílem vybudovat komplexní síť venkovského ubytování společně se službami venkovské turistiky.
2.VYMEZENÍ PŘÍJEMCŮ PODPORY
Příjemcem podpory je podnikatelský subjekt - fyzická osoba.
3.ÚZEMNÍ VYMEZENÍ PŘÍJEMCŮ PODPORY
Moravskoslezský kraj.
4.FORMA PODPORY
4.1.Finanční prostředky na realizaci programu byly schváleny v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje usnesením č. 13/290/5 Zastupitelstva kraje dne 12.12. 2002.
4.2.Dotace budou poskytnuty vybraným žadatelům na vybudování každého jednoho nového lůžka včetně hygienického stacionáře v kategorii ubytování v soukromí2) ve výši 15 tis Kč, maximálně však do výše 180 tis. Kč.
4.3.Možné použití dotace:
na vybudování nových lůžek včetně následujících doplňkových zařízení:
4.3.1.příslušenství a zařízení pokoje
4.3.2.na vybudování či obnovu hygienického stacionáře
4.3.3.na vybudování či obnovu kuchyně či kuchyňského koutu
4.4.Dotace bude poskytnuta na základě uzavřené smlouvy ve dvou splátkách, z nichž první bude ve výši 50% přiznané podpory.
4.5.V případě zjištění nedodržení smluvních podmínek je příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit.
4.6.Na dotaci není právní nárok.
4.7.Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy uzavřené na dobu čtyř let, přitom dotace musí být vyčerpána v průběhu 12-ti měsíců od data schválení přidělení dotace žadateli.
2) Turistické ubytování ve stavbách (bytový dům, rodinný dům, stavba pro individuální rekreaci), které nejsou podle vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu ubytovacími zařízeními (vztahuje se i
na turistické ubytování ve venkovské turistice a agroturistice).
5.POŽADAVKY NA ŽADATELE:
5.1.Vlastní živnostenské oprávnění, kde předmětem podnikání jsou "Ubytovací služby" nebo "Hostinská činnost"
5.2.Je vlastníkem nemovitosti, v níž vytváří nová lůžka
5.3.Žadatel má trvalé bydliště v dotčené obci min. od 1.1.2002
5.4.Vytvoří minimálně 4 nová lůžka
5.5.Bude poskytovat ubytování v dané nemovitosti nejméně další tři roky po poskytnutí dotace
5.6.Splní podmínky certifikace ubytovacích zařízení v agroturistice (ECEAT)1/ a získá tento certifikát.
5.7.Dotace musí být vyčerpána v průběhu jednoho roku.
6.HODNOCENÍ PROJEKTU
6.1.Podané žádosti budou posuzovány podle následujících kritérií:
6.1.1.vhodnost lokality pro rozvoj venkovské turistiky
6.1.2.množství ubytovacích kapacit v dané lokalitě
6.1.3.rozsah a kvalita doprovodných služeb, které bude ubytovatel nabízet
6.1.4.možnosti doprovodných služeb či programů z oblasti agroturistiky či venkovské turistiky poskytovaných ubytovatelem
6.1.5.úplnost a kvalita zpracování projektu a projektového záměru
6.1.6.šetrnost akce k životnímu prostředí.
6.2.Splnění podmínek a kritérií bude posuzovat výběrová skupina, která vybere seznam projektů a navrhne výši dotace. Výše dotace je limitována objemem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje.
6.3.Seznam projektů k přidělení dotace navržených výběrovou skupinou schválí zastupitelstvo kraje, které rozhodne o poskytnutí finančních prostředků žadatelům. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebo o neudělení finanční podpory je konečné. Zastupitelstvo kraje zmocní hejtmana kraje k podpisu smluv se žadateli.
6.4.Výsledky výběrového řízení budou oznámeny žadatelům písemně po jejich schválení zastupitelstvem kraje. Úspěšní žadatelé budou také zveřejněni na webovských stránkách Moravskoslezského kraje.
6.5.Kontrolu plnění podmínek bude provádět pověřená monitorovací skupina.
6.6.Žadatel je povinen nejpozději měsíc před vypršením roční lhůty k realizaci projektu dodat Závěrečnou zprávu o realizaci, která bude obsahovat dosažené výsledky stanovené v projektu, fotodokumentaci před a po akci, rozpis nákladů a fotokopie účetních dokladů. Nedílnou součástí závěrečné zprávy je certifikát ECEAT1.
7.OSTATNÍ USTANOVENÍ
7.1.Uvedené náležitosti jsou závazné pro všechny žadatele. Náležitosti, které nejsou specifikovány v podmínkách tohoto programu, se řídí dokumentem "Zásady pro žadatele o podporu z rozvojových programů Moravskoslezského kraje pro rok 2002-2004", který je k dispozici na Krajském úřadu - oddělení cestovního ruchu, ul.28. října 117, Ostrava, PSČ 702 18 a na webovských stránkách kraje
www.kr-moravskoslezsky.cz
1 ) Klasifikace ubytování v soukromí: Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice, Evropské centrum pro eko agro turistiku
8.PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Uzávěrka podání žádostí: 18.4.2003 včetně.
8.1.Přihlášky musí být doručeny doporučenou poštou na níže uvedenou adresu krajského úřadu nebo osobně na sekretariát odboru regionálního rozvoje (doručitel obdrží datované potvrzení) takto:
- v zapečetěné obálce,
- obálka označená plným jménem/názvem žadatele, jeho adresou,
-názvem programu Podpora ubytování na venkově v Moravskoslezském kraji,
-referenčním číslem programu (RR/01/2003)
- textem NEOTVÍRAT.

Na adresu:
Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje
ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava

8.2.Přihláška musí obsahovat:
8.2.1.kompletně vyplněný a podepsaný formulář "Přihláška projektu” (Příloha č. 1)
v 1 originále a 1 kopii
8.2.2.podepsané čestné prohlášení (Příloha č. 2) v 1 originále a 1 kopii
8.2.3.povinné přílohy uvedené níže v bodech 8.2.4. - 8.2.11. v 1 originále a 1 kopii

Povinné přílohy, které musí být přiloženy k přihlášce: (bez těchto příloh nebude projekt hodnocen)
8.2.4.Podnikatelský záměr, který musí být zpracovaný přehledně v této struktuře a pořadí:
8.2.4.1.Popis podnikatelského záměru, jenž bude obsahovat výchozí situaci a plánovanou cílovou situaci, které chce žadatel dosáhnout (celkový počet lůžek, služby apod.)
8.2.4.2. Popis a rozsah budoucích poskytovaných služeb
8.2.4.3. Počet plánovaných zaměstnaných osob celoročně či sezónně včetně profesí
8.2.4.4. Plánovaný počet hostů po realizaci akce vždy za rok rozděleno podle měsíců v roce
8.2.4.5. Plánovaný způsob presentace, propagace svého ubytovacího zařízení
8.2.4.6. Plánovaný způsob získávaní klientů
8.2.4.7. Stav konkurence a celkový počet podobných ubytovacích zařízení v lokalitě, kde se bude záměr realizovat
8.2.4.8. Popis lokality z hlediska vhodnosti pro venkovský cestovní ruch, možnosti vyžití a programů pro ubytované hosty

8.2.4.9.Technicko-technologická charakteristika akce: fotodokumentace stávajícího stavu nemovitosti (exteriér i interiér) , průvodní technická zpráva, základní technické výkresy

8.2.4.10.Časový harmonogram realizace akce v členění po kalendářních měsících - popis jednotlivých kroků v časovém členění

8.2.4.11.Podrobný položkový rozpočet stavební a technologické části podle jednotlivých etap realizace akce, tzn. předpokládané finanční náklady na jednotlivé kroky realizace akce.

8.2.5.Doklad o vlastnictví nebo spoluvlastnictví pozemků, objektů, tzn. výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy s vyznačením nemovitostí, kterých se akce týká ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřenou kopii, ne starší 3 měsíců).
8.2.6.U projektů, kde budou realizovány stavební investice (stavební rekonstrukce), je nutné doložit v příloze žádosti pravomocné územní rozhodnutí pro akce, které je vyžadují ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pravomocné územní rozhodnutí může být nahrazeno pravomocným stavebním povolením nebo ohlášením stavby (kopie).
8.2.7.Živnostenský list, kde předmětem podnikání jsou "Ubytovací služby" nebo "Hostinská činnost" (ověřená kopie).
8.2.8.Výpis z Rejstříku trestů žadatele, ne starší dva měsíce k datu podání žádosti (originál).
8.2.9.Potvrzení finančního úřadu o vypořádání závazků žadatele, ne starší dva měsíce k datu podání žádosti (originál nebo ověřená kopie).
8.2.10.Potvrzení Správy sociálního zabezpečení o vypořádání závazku žadatele, ne starší dva měsíce k datu podání žádosti (originál nebo ověřená kopie).
8.2.11.Potvrzení zdravotních pojišťoven o vypořádání závazků žadatele, ne starší dva měsíce k datu podání žádosti. Jedná se o všechny zdravotní pojišťovny, u kterých dříve byl a nyní je žadatel evidován jako plátce zdravotního pojištění (originál nebo ověřená kopie).

8.3.Zaslané přihlášky včetně příloh se žadatelům nebudou vracet a budou uloženy k archivaci.
Kontaktní osoba:
Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Ing. Petra Papoušková
oddělení cest. ruchu
28.října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 327
fax.: 595 622 285
e-mail: petra.papouskova@kr-moravskoslezsky.cz
Zveřejněno 07.03.2003 v 09:48 hodinCopyright 1998-2024 © infoSystem.cz