Homepage

Tento server přináší informace o možnostech grantového financování projektů.
Pro přidání tiskové zprávy nebo článku využijte vstup přes encyklopedické heslo organizace, jež grant vypisuje [možnost vyhledání].

Moravskoslezský kraj - vyhlášení poskytnutí dotací

Moravskoslezský kraj vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2002 na podporu projektů v oblasti sociální, zdravotní a prevence před návykovými látkami (II. kolo).

Témata grantů v jednotlivých oblastech:
Sociální oblast:
1a) Projekty na pomoc obětem trestných činů - zajištění právní a psychoterapeutické pomoci dětským a dospělým obětem násilné činnosti a domácího násilí.
1b) Projekty na pomoc občanům, kteří se ocitli v nouzi, případně jsou ohroženi sociálním vyloučením, např. terénní péče pro potřebné občany, mladí lidé, vracející se z dětských domovů po ukončení ústavní výchovy.
1c) Projekty zaměřené na pomoc a integraci zdravotně postižených občanů.
1d) Analýza potřeb sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, zaměřená např. na seniory, na rizikové skupiny občanů apod., provedena na reprezentativním vzorku obyvatel uvedených skupin.
Zdravotní oblast:
2a) Projekty zaměřené na vytvoření systému zjišťování kvality zdravotní péče v Moravskoslezském kraji - zpracování analýzy poskytované zdravotní péče, její zhodnocení, stanovení normativů kvality a navržení způsobu jejich realizace v praxi.
2b) Projekty k vytvoření systému komplexu následné péče (v oblastech geriatrie, psychiatrie, onkologie) - zpracování analýzy stávající situace a navržení způsobu řešení (vč. pilotních projektů).
2c) Projekty podporující primární a sekundární prevence závažných onemocnění.
Prevence před návykovými látkami:
3. Projekty zaměřené na sekundární a terciální prevenci drogové závislosti.
Pro všechny oblasti:
4a) Projekty zaměřené na sociální služby a zdravotní péči, obsahující přístupy hodné zvláštního zřetele v těchto oblastech.
4b) Poradenství při tvorbě koncepce sociálních služeb a zdravotní péče pro Moravskoslezský kraj.
Do výběrového řízení se mohou s projekty přihlásit:
- občanská sdružení
- humanitární organizace
- jiné právnické a fyzické osoby působící ve výše uvedených oblastech.
Specifikace výběrového řízení
1. Způsob zpracování projektů a jejich předkládání je stanoven v Zásadách pro poskytování grantů z rozpočtu Moravskoslezského kraje, které jsou uveřejněny na internetových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: www.kr-moravskoslezsky.cz, kde je k dispozici rovněž formulář žádosti na poskytnutí dotace (krajského grantu).
2. Finanční dotace z rozpočtu kraje v oblasti sociální, zdravotní a prevence před návykovými látkami bude poskytnuta vybraným žadatelům s podmínkou vlastního podílu žadatele ve výši minimálně 30 % celkového rozpočtu podaného projektu.
3. Při hodnocení jednotlivých projektů bude přihlíženo k:
3.1. přínosu realizace projektu pro Moravskoslezský kraj
3.2. počtu účastníků, jimž je aktivita určena
3.3. možnosti využití projektů (především analýz) jako podkladu pro činnost kraje na úseku sociálním a zdravotním
4. Projekty budou posuzovány a doporučovány ke schválení výborem sociálním a zdravotním - administrativní přípravu zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
5. O poskytnutí dotací a výši poskytnutých finančních příspěvků jednotlivým žadatelům rozhoduje zastupitelstvo kraje.
6. Granty nelze poskytnout na:
6.1. stavební investice ani úhradu odpisů z investic
6.2. investice do dopravních prostředků
6.3. leasing (s výjimkou kompenzačních a rehabilitačních zdravotnických pomůcek)
6.4. nákup a provoz mobilních telefonů
6.5. dary a pohoštění
6.6. zahraniční cesty
7. Termíny související s procesem poskytování dotací:
7.1. vyhlášení výběrového řízení - do 31. 7. 2002
7.2. projekty lze podávat v termínu od vyhlášení výběrového řízení do 13. 9. 2002
7.3. rozhodnutí o výběrovém řízení - nejbližší možný termín zasedání zastupitelstva kraje po termínu uzavření výběrového řízení
7.4. uchazeči budou o výsledcích výběrového řízení vyrozuměni bezprostředně po rozhodnutí o výběrovém řízení
7.5. finanční prostředky budou vybranému uchazeči poskytnuty po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje oběma stranami
7.6. poskytnuté dotace lze použít v období od podpisu smlouvy do 31. 10. 2003
7.7. vyúčtování dotace je nutné provést do 30. 11. 2003
8. Výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní organizuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Krhutová, tel.: 595 622 147. Zde je možno získat bližší informace a dokumenty, týkající se výběrového řízení.
9. Přihlášky lze podat doporučeně poštou nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Datem podání se rozumí podání na poště nebo datum podání na podatelně.
------------------------------------------------------
ZÁSADY
pro hodnocení a poskytování grantů z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 1. Granty jsou dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle § 36 písm. c) a § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění - dále jen "zákon o krajích" - určené k podpoře aktivit:
  - občanských sdružení
  - humanitárních organizací
  - jiných právnických a fyzických osob působících v oblastech uvedených v článku 2.
  (dále jen žadatelé)
 2. Tyto aktivity musí být realizovány dle ustanovení zákona o krajích a dalších obecně závazných právních předpisů v oblastech:
  - dětí a mládeže včetně handicapovaných dětí a mládeže
  - tělovýchovy a sportu včetně sportu zdravotně postižených
  - protidrogových aktivit a prevence kriminality
  - kultury a památkové péče
  - vědy a vzdělávání
  - životního prostředí
  - sociálních služeb
  - zdravotnictví.
 3. Granty jsou poskytovány na základě výběrového řízení. Návrhy výběrových řízení zpracované ve spolupráci příslušného odboru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen "krajského úřadu"), komise Rady kraje (dále jen "komise") nebo výboru Zastupitelstva kraje (dále jen "výbory") schvaluje a vyhlašuje Rada Moravskoslezského kraje (dále jen "rada") nebo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje (dále jen "zastupitelstvo").
 4. Výběrové řízení je vyhlášeno na úředních deskách Moravskoslezského kraje, internetových stránkách a v regionálním tisku. Formuláře a vstupní informace, nutné pro zpracování projektů, jsou k dispozici na příslušných odborech a internetových stránkách krajského úřadu. Přihlášky lze podat pouze doporučeně poštou nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Datem podání se rozumí podání na poště nebo datum podání na podatelně.
 5. Granty jsou poskytovány jednorázově nebo ve splátkách na příslušný kalendářní rok. V případech hodných zřetele lze poskytnout víceletý grant.
 6. Granty jsou poskytovány zejména na realizaci projektů, které:
  - realizují opatření Programu rozvoje
  - Moravskoslezského kraje
  - zahrnují další aktivity, na kterých má Moravskoslezský kraj zájem
  - není možno provést z běžných provozních prostředků žadatele
  - významně reprezentují Moravskoslezský kraj.
 7. Žadatelé zpracují projekt, který musí obsahovat tyto náležitosti:
  - vyplněný formulář obsahující základní informace o organizaci a projektu
  - cíl projektu a způsob jeho realizace
  - předpokládaný přínos projektu
  - počet a cílovou skupinu, jíž se projekt týká
  - časový plán realizace
  - místo realizace
  - materiální a personální zajištění
  - celkový rozpočet (včetně spoluúčasti organizace)
  - rozpočet požadovaného grantu s rozpisem položek
  - sdělení o finanční spoluúčasti občanů nebo jiných subjektů
  - reference k činnosti
  - seznam aktivit v předcházejícím roce.
 8. Přílohou podaného projektu jsou ověřené fotokopie:
  - dokladů, na jejichž základě došlo k vytvoření subjektu
  - dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce
  - dokladu o přidělení IČ
  - DIČ, pokud bylo přiděleno
  - smlouvy o zřízení běžného účtu v některém z peněžních ústavů.

  Tento bod se netýká organizací zřízených Moravskoslezským krajem.
 9. Předpokladem poskytnutí grantů je vyrovnání veškerých závazků k rozpočtu Moravskoslezského kraje, tedy také správně a ve stanoveném termínu předložené vyúčtování, pokud byly žadateli finanční prostředky v předchozím roce poskytnuty.
 10. Nesplnění požadavků uvedených v bodech 7 - 9 a nedodržení termínu podání žádosti s projektem a přílohami je důvodem k vyřazení projektu z výběrového řízení.
 11. Přihlášky do výběrového řízení předkládá statutární zástupce nejvyššího organizačního článku organizace s právní subjektivitou, která působí v Moravskoslezském kraji.
 12. Projekty k vyhlášeným oblastem a tématům jsou posuzovány a doporučovány ke schválení příslušnou komisí nebo výborem. Organizační, administrativní a poradní funkci zajišťuje příslušný odbor krajského úřadu.
 13. O výši poskytnutých finančních prostředků na granty v jednotlivých oblastech rozhoduje dle § 36 písm. c) zákona o krajích zastupitelstvo a dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona o krajích rada. Nerozhodne-li zastupitelstvo jinak.
 14. Výsledek výběrového řízení je zveřejněn na úředních deskách Moravskoslezského kraje, na internetových stránkách a v regionálním tisku.
 15. Se žadateli, jejichž projekty jsou radou nebo zastupitelstvem schváleny, uzavře Moravskoslezský kraj smlouvu o poskytnutí finančních příspěvků dle platných předpisů. Ve smlouvě je mimo jiné stanovena výše a účel použití grantů a termín vyúčtování finančního příspěvku. Dále si může Moravskoslezský kraj ve smlouvě stanovit povinnost žadatele prezentovat Moravskoslezský kraj (např. logo kraje) při realizaci těchto projektů.
 16. Na základě takto uzavřené smlouvy si Moravskoslezský kraj vyhrazuje právo kontroly účelovosti a správnosti použití finančních prostředků, kterou provádějí členové příslušných komisí, výborů a pověření pracovníci příslušných odborů krajského úřadu.
 17. Originály všech účetních dokladů (včetně příjmů od občanů, jiných státních orgánů, nebo dalších subjektů), týkajících se uvedeného projektu, budou uloženy k nahlédnutí kontrolním orgánům dle bodu 16 u realizátora projektu. Kopie účetních dokladů, vztahující se k získanému grantu z rozpočtu Moravskoslezského kraje, budou předány v den vyúčtování příslušnému odboru, který vyhotovil smlouvu. Za splnění účelu čerpaných finančních prostředků a za pravdivost i správnost závěrečného finančního vyúčtování zodpovídá statutární zástupce žadatele.
 18. Poskytnuté finanční prostředky grantu musí být použity v souladu s uzavřenou smlouvou.
 19. V případě nevyužití schváleného grantu musí být finanční prostředky vráceny zpět na účet Moravskoslezského kraje.
 20. Vyhodnocení poskytnutého grantu je organizace povinna předložit s termínem vyúčtování akce.
 21. Příslušný odbor krajského úřadu po obdržení vyúčtování provede kontrolu správnosti předložených účetních dokladů a dodržení účelovosti použitých finančních prostředků.
 22. Na poskytnutí grantu není právní nárok.
 23. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2002.
Zveřejněno 28.09.2002 v 18:53 hodinCopyright 1998-2024 © infoSystem.cz