Homepage

Tento server přináší informace o možnostech grantového financování projektů.
Pro přidání tiskové zprávy nebo článku využijte vstup přes encyklopedické heslo organizace, jež grant vypisuje [možnost vyhledání].

Financování alternativního školství

Město Šumperk
Vychází z usnesení RM č. 5505/02 ze dne 6. 6. 2002 , které reagovalo především na opětovné žádosti Waldorfské iniciativy o zřízení MŠ s prvky waldorfské pedagogiky.
Zpracovaný materiál má především za cíl stanovit konkrétní podmínky, které umožňují vícezdrojové financování jakéhokoliv projektu v oblasti školství. Je třeba si uvědomit, že vždy půjde o projekty dlouhodobé, týkající se značného počtu obyvatel města a finančně i odborně velmi náročné. Z těchto důvodů by bylo velice riskantní připustit situaci, že by budoucí zřizovatel jakéhokoliv zařízení alternativního školství spoléhal pouze na finanční příspěvek z rozpočtu města a na to, že město bude zřizovatelem zařízení. Je nezbytně nutné, aby si zřizovatel již při zakládání zařízení vytvořil podmínky, které by mu umožňovaly v duchu zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství zařazení do sítě škol a v duchu zákona č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením i dosáhnout na dotaci z příslušného ministerstva nebo kraje.
Vzhledem k ustálené situaci ve školství ve městě Šumperku město kdykoliv v budoucnu nebude na sebe přebírat zřizovatelskou funkci jakéhokoliv zařízení alternativního školství.
Pokud by Město Šumperk poskytovalo účelovou dotaci jakémukoliv zařízení alternativního školství ve městě, bude to pouze po splnění následujících podmínek žadatelem:
 • zřizovatelem musí být buď právnická osoba nebo fyzická osoba za podmínky, že její právní postavení bude v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 248/1995 sb.

  Zřizovatelem ani spoluzřizovatelem však nebude Město Šumperk
 • alternativní MŠ či školské zařízení musí být zařazeno do sítě škol, předškolních a školských zařízení.

  V tomto případě zařazuje do sítě škol OŠMT KÚ Olomouckého kraje v souladu s dlouhodobým záměrem KÚ Olomouckého kraje
 • alternativní ZŠ, ZUŠ musí být zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení.

  V tomto případě zařazuje do sítě škol MŠMT na základě doporučení OŠMT KÚ Olomouckého kraje a musí být v souladu s dlouhodobým záměrem OŠMT KÚ Olomouckého kraje
 • zařazení do sítě škol v obou výše uvedených případech zajistí zřizovatel. Na jeho žádost mu odbor ŠBV MěÚ Šumperk může poskytnout nezbytnou odbornou pomoc
 • v případě, že alternativní MŠ, ZŠ, ZUŠ či školské zařízení bude provozovat svoji činnost v samostatné budově, bude dotace Města Šumperk ve výši : průměrná výše neinvestičních nákladů ve stejných nebo podobných zařízení města x počet dětí či žáků s trvalým bydlištěm v Šumperku.
 • v případě, že alternativní MŠ, ZŠ, ZUŠ či školské zařízení bude provozováno na základě nájemní smlouvy v objektu obecní školy či předškolního zařízení, bude dotace Města Šumperk ve výši : neinvestiční náklady na dítě či žáka v tomto konkrétním zařízení x počet dětí či žáků s trvalým bydlištěm v Šumperku.
Organizační opatření při poskytování dotace :
 • dotace bude poskytována na základě podané žádosti v termínu nejpozději do konce listopadu roku předcházejícímu před realizací projektu a čerpání dotace , bude poskytována ve čtvrtletních splátkách na k tomu příjemcem vytvořený účet
 • dotace bude poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem
Šumperk a odpovědným zástupcem příjemce, ve které budou, mimo jiné, výslovně uvedeny tyto podmínky :
 • dotace bude použita výhradně na zajišťování nákladů spojených s provozem školy
 • porušení smluvních podmínek ze strany příjemce dotace je důvodem k okamžitému odstoupení poskytovatele od smlouvy s tím, že příjemce je povinen již poskytnutou dotaci za příslušné čtvrtletí vrátit
 • v ostatních případech bude sjednána tříměsíční výpovědní lhůta
 • poskytovatel ve smlouvě konkrétně vymezí rozsah užití účelové dotace příjemcem
 • příjemce dotace se zaváže, že nejpozději do dne vyúčtování dotace předloží poskytovateli úplný přehled příjmů a výdajů spojených s činností příjemce
 • příjemce dotace se zaváže, že umožní poskytovateli dotace provést veřejnosprávní kontrolu využití poskytnuté dotace dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Tato pravidla byly schválena radou města dne 22. května 2003, číslo usnesení 767/03, s účinností od 1. ledna 2004.
DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Šumperk
Zveřejněno 06.06.2003 v 17:09 hodinCopyright 1998-2024 © infoSystem.cz