Homepage

Tento server přináší informace o možnostech grantového financování projektů.
Pro přidání tiskové zprávy nebo článku využijte vstup přes encyklopedické heslo organizace, jež grant vypisuje [možnost vyhledání].

Rekonstrukce komunikace J. z Poděbrad - zápis z jednání ze dne 31. 10. 2007

Zápis z jednání zástupců bytových a rodinných domů ulice J. z Poděbrad, Kosmonautů, Gagarinovy a Tylovy ze dne 31.10.2007.
Přítomni : viz prezenční listina


Program :
1. Úvod
- Mgr. Zdeněk Brož, starosta
2. Představení aktuálního projektu
- Ing. Luděk Cekr, projektant
3. Návrhová výsadba zeleně
- Ing. Jana Mikisková, projektant
4. Diskuze a připomínky občanů a dotazy, různé
1. Úvod
Pan starosta přivítal všechny přítomné, představil program a předsedající.
2. Představení aktuálního projektu
Ing. Cekr (projektant) informoval o aktuálním stavu projektu komunikace J. z Poděbrad, představil řešení jednotlivých úseků komunikace.
Situace viz přílohy.
- Situace
- Situace-ortofoto
- Situace-kaceni
3. Návrhová výsadba zeleně
Ing. Mikisková (projektant) představila konkrétní návrh náhradní výsadby zeleně. Za skácených 200 stromů bude vysazeno 408 stromů, 2.169 ks vyšších keřů a 15.184 ks nízkých a pokryvných keřů (výška 30- 50 cm). Objem zeleně se okolo komunikace J. z Poděbrad zvýší. Zároveň byly představeny konkrétní druhy vysazovaných stromů, keřů a rostlin v jednotlivých částech projektu.
Situace viz přílohy.
- Výsadby
- Výsadby-v8-orto
4. Diskuze a připomínky občanů:

p. Pilich J. z Poděbrad 19
- Dotaz na velikost náhradně vysazovaných stromů. Proč není uvažováno s přesazením stávajících stromů?
Ing. Mikisková: Výška vysazovaných stromů 350-400 cm, obvod kmene 14 až 16 cm, založení koruny ve výšce 220 cm. Spon vysazovaných stromů - podle druhu a kultivaru 5 až 6 m.
Přesazování stávající zeleně není uvažováno, projekt řeší pouze náhradní výsadbu.

p. Šikula, J. z Poděbrad 3
- Návrh, aby se habry okamžitě skácely.
Jaká výsadba bude u ul. J. z Poděbrad v dolní části?
Ing. Mikisková:Kácení habrů podél ul. J. z Poděbrad bude provedeno až před stavbou.
V dotazovaném místě je Katalpa bignonioides "Nana", která dorůstá do šířky max. 3m, výška max. 4 m.

p. Mužík, J. z Poděbrad 1
- Připomínka, že habry tlumí hluk a prach z komunikace. Navržené stromy, které budou dorůstat do výšky 6 m, budou stínit bytům v nižších podlažích.

p. Cvrk, J. z Poděbrad 17
- Návrh na zachování lesíku na úkor parkovací plochy. Proč nebyly využity konstruktivní návrhy? Např. bylo navrženo alternativní řešení, umístit parkoviště více do svahu nad lesík. Bylo provedeno posouzení stávající zeleně?
Ing. Cekr: Tato varianta byla projednána. S ohledem na požadovanou potřebu parkovacích míst v této oblasti bylo nutné počet parkovacích míst navýšit. Dále by muselo dojít k vybudování opěrných zdí ve svahu a tím by se finanční náklad parkoviště zvýšil.
Ing. Mikisková: Zdravotní stav zeleně neposuzovala, posouzena byla sadovnická hodnota jednotlivých dřevin - výsadba v lesíku je hustá jako celek a většina stromů je vyvětvená a z velké části prosychá.

p. Šíma J. z Poděbrad 23-25-27
- Dotaz na výšku keřů. Do jaké výšky bude výsadba keřů mezi stromy u silnice, aby byla schopna zachytit prach?
Ing. Mikisková: Mezi novou výsadbou stromů budou keře do výšky 50cm. Mezi chodníkem a panel. domem pás živého plotu, výška může být ponechána do 1,5 m (dohodnuta změna druhového složení, bude vysázena Pyracantha coccinea). Před domem č.23,25,27 bude ponechán stávající živý plot.

p. Gažár, J. z Poděbrad 18
- Dotaz na oddělení 12-ti parkovacích míst zelení - není v projektu. Je možné ještě výsadbu doplnit?
Mochna je náročná zeleň, nelze ji změnit za jiný druh?
Ing. Mikisková: Dle potřeby může být výsadba u parkoviště doplněna.
- Dotaz na možnost zachování kolmého stání na J. z Poděbrad - příklad v Přerově ulice Hranická x Prostějovská.
Ing. Cekr: nelze zachovat kolmé stání - dle platných předpisů, vysvětleno dopravní uspořádání .
Z hlediska bezpečnosti nelze ponechat kolmé stání, jedná se o přejezd cyklistického pruhu. Podpora podélného stání je i ze strany Policie ČR.
- Dotaz na stav stavebního řízení.
Ing. Masljaníková: Žádost o stavební povolení nebyla podána, dne 9.10.2007 bylo vydáno územní rozhodnutí, které je nyní na úředních deskách města.

p. Paštika, J. z Poděbrad 20
- Stížnost na nedostatek parkovacích míst před domem. Nesouhlasíme se zrušením parkovacích míst před domem a s návrhem podélného stání na protější straně ulice. Již dnes ve večerních hodinách nelze na této ulici zaparkovat.
Mgr. Brož: podal vysvětlení, kde budou náhradní parkovací místa.
Ing. Cekr: dle platných předpisů nelze parkovat před panelovým domem (zastávkový pruh, přechody pro chodce apod.)
Na protější straně ulice je z bezpečnostních důvodů navrženo podélné stání. Je zde deficit parkovacích míst, který řešíme novým parkovištěm na místě "lesíku" a rozšířením parkovacích míst mezi panel. domy č. 28 až 50, dále jsou navrženy náhradní plochy parkovišť před restaurací "Pod Kaštanem" a na ul. Gen. Svobody.

pí. Horká, J. z Poděbrad 24-26
- Dotaz na druh zeleně před bytovým domem 24-26.
Ing. Mikisková: javory.
- Dotaz na další chránění před hlukem a prachem.
Ing. Mikisková: javory + nízké keře + tavolníky, za chodník lze na žádost vysadit i vyšší živý plot do výšky 1,5m.
Ing. Cekr - zeleň chrání v této mocnosti pouze před prachem, nemá vliv na ochranu před hlukem
- Kdo bude zodpovědný za úklid listí?
Mgr. Brož: apel na zodpovědnost občanů města Šumperka za prostředí, ve kterém žijeme.

p. Paštika, J. z Poděbrad 20
- Návrh na zřízení světelných křižovatek namísto okružních křižovatek.
Ing. Cekr: uvedení důvodů, proč nebyla navržena křižovatka řízena SSZ (neopodstatněnost pro dané dopravní zatížení v křižovatce, výrazné stavební úpravy stávající křižovatky, návrh křižovatky byl posuzován v dokumentaci pro územní řízení...), okružní křižovatka je kapacitní a bezpečnostním a zklidňujícím prvkem.

p. Šíma, J. z Poděbrad 23
- Nesouhlasí s tím, že skončila I. etapa kanalizace, žádá o opravu chodníků, opětovnou instalaci věšáků na prádlo, apod.
Ing. Vepřek: Do konce září skončila vodohospodářská část, tzn. položení vodovodu a kanalizace. Kanalizace je zkolaudována, v rámci rekonstrukce vodovodu probíhá kolaudační řízení. V zápisu z kolaudačního řízení jsou sepsány závady a nedodělky.
Dle smlouvy o dílo s firmou FORTEX-AGS a.s. je termín dokončení stavby 30.5.2008.
Ing. Vizina: Původní asfaltový chodník bude nahrazen chodníkem ze zámkové dlažby, předpokládaný termín listopad.
Ing. Cygrýd: Dle PD měl být chodník pouze opraven do stávajícího stavu, pokud se dohodneme na financování, může být do konce listopadu chodník proveden.

pí. Palánková, J. z Poděbrad 21
- Dotaz - Kdo zaplatí škody na domech a bytech - popraskané stěny, zatečení do vyšších pater, vypadávání tmelu, apod. + termín řešení?
Ing. Vepřek: Bytové družstvo předalo v pondělí dne 29.10.2007 VHZ a.s. seznam škod, ten byl následně předán Ing. Vizinovi jako správci stavby.

p. Daněk, nám. Republiky 1
- Dořešení výsadby zeleně - hluk z pekárny a zásobování pekárny.
Mgr. Brož: budeme se tomu věnovat mimo tento projekt.
Ing. Mikisková: Mohou být dosázeny vysoké stromy a vysoké keře. Můžeme dořešit s PMŠ a.s. jako požadavek mimo stavbu.

p. Liška, J. z Poděbrad 50
- Poděkování městu, Fortexu, PMŠ dalším za realizaci této akce.
- Dotaz - Co se bude dělat s kanalizací před domem, která byla i monitorována kamerou a byly nalezeny závady? Jaká bude výsadba mezi domem a p. Šašinkou?
Ing. Vepřek : Projekt již nejde navyšovat, víme o nějakých restech. Jedná se o špatný stav některých šachet a přípojek. Tato kanalizace bude v plánu na příští rok. V první polovině roku 2008 bude provedena rekonstrukce vodovodu v horní části ul. J. z Poděbrad.
Dále bude řešena projekčně a zároveň bude zrealizován kanalizace před domem na nám. Republiky. Současně bude řešena část ulice Okružní, a to v první polovině roku.
Ing. Mikisková - v návrhu jsou stromy, které budou lemovat parkoviště.

p. Pospíšil, J. z Poděbrad 14
- Dotaz zda jsou přípojky v pořádku.
Ing. Vizina: obecně vypadají lépe, než jsme čekali. Výškové panelové domy nejsou napojeny přímo do ul. J. z Poděbrad.
- Návrh - Skácet habry hned, protože při přechodu komunikace nevidí do vozovky.

p. Šebela J. z Poděbrad 36
- Na domovní kanalizační přípojce byla havárie, nechali jsme si to opravit a zaplatili - neudělali jsme chybu, nebude to teď město proplácet?
Mgr. Brož: chybu neudělali, právě naopak, jsou vzorní, že si to spravili.
- Chodníky před domem jsou ve špatném stavu. Budou rekonstruovány chodníky, aby navazovaly na chodník při ul. Gen. Svobody?
Mgr. Brož: Součásti PD chodníky nejsou. Bude řešeno.

p. Gryc, J. z Poděbrad 1
- Jaká je garance na skryté vady z akce?
Ing. Vepřek: je nutné prokázat, že závady vznikly na základě akce.
Ing. Vizina: Bohužel prokázání je nepravděpodobné.

p. Šíma, J. z Poděbrad 23
- Dotaz na začátek opravy komunikace.
Mgr. Brož: naší vůlí je, abychom začali co nejdříve a dokončili vše co nejdříve. Zpoždění závisí na několika věcech:
1. na začátku akce byli vyzváni všichni, kteří by mohli chtít položit sítě pod komunikaci. Bohužel ozývají se až nyní (plynaři, UPC, ...)
2. záleží také na tom, jak se kdo bude odvolávat a protahovat územní řízení, stavební řízení apod.
3. záleží na financování, k tomu Vám více řekne Ing. Suchomel
S firmou Fortex-AGS a.s. je dohoda, že bude komunikaci udržovat do doby zahájení rekonstrukce.
Ing. Suchomel: Chceme požádat o dotaci za předpokladu, že bude vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. V případě, že nebude dotace, ale bude vydáno pravomocné stavební povolení provede se v roce 2008 1.etapa rekonstrukce, a to od restaurace Hansa po ul. Šumavskou včetně nově navržené okružní křižovatky.
Naproti restaurace Hansy se chystá parkovací dům, kde investorem bude firma SAN-JV s.r.o.

p. Paštika, J. z Poděbrad 20
- Proč nebyla provedena kanalizace od ul. Šumavské po ul. Vítěznou?
Ing. Vepřek: Tato část byla zmonitorována a provedena vložkováním. Ve spodní části tato metoda nebyla možná vzhledem ke stavu stávající kanalizace.

p. Kašpar, Kosmonautů 7
- Kdy se bude vysazovat zeleň?
Mgr. Brož: Základní úpravy se provedou, doporučuje obrátit se na Ing. Bittnerovou.
Ing.Vepřek: V rozhodnutí byla určena náhradní výsadba, která vždy nemusí být na stejném místě.
Ing. Vizina: Zeleň se vysadí po vyjádření plynařů, zda tam budou kopat. Dosadba keřů bude ještě projednána.
DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Šumperk
Zveřejněno 13.11.2007 v 14:18 hodinCopyright 1998-2022 © infoSystem.cz