Homepage

Tento server přináší informace o možnostech grantového financování projektů.
Pro přidání tiskové zprávy nebo článku využijte vstup přes encyklopedické heslo organizace, jež grant vypisuje [možnost vyhledání].

Mezinárodní význam chráněné krajinné oblasti Poodří [ Encyklopedické heslo ]

Přírodní rezervace Polanský les - trvalé tůně, ChKO Poodří
Mezinárodní význam chráněné krajinné oblasti Poodří

CHKO Poodří je z hlediska přírodních a krajinářských hodnot mezinárodně významným územím.

Úmluva o mokřadech mající mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva) - úmluva byla podepsána v rámci UNESCO, pro ČR vstoupila v platnost dne 1. ledna 1993.
CHKO Poodří je zahrnuto do úmluvy jako mezinárodně významné mokřadní území (Ramsar site).

NATURA 2000 - celoevropská soustava chráněných území, v nichž se vyskytují druhy rostlin, živočichů a stanovišť, významné z hlediska celé EU.
CHKO Poodří je navržena jako oblast ochrany ptactva dle Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.

Významná ptačí území (Important Bird Areas - IBA) - mezinárodní program, který se zabývá ochranou ptáků na celosvětové úrovni - Poodří zařazeno do kategorií:
A4 - celosvětově významná ptačí území (shromaždiště),
B2 - evropsky významná ptačí území (druhy s nepříznivým stavem z hlediska ochrany přírody v Evropě),
B3 - evropsky významná ptačí území (druhy s příznivým stavem z hlediska ochrany přírody, ale soustředěné v Evropě).

Evropská ekologická síť (EECONET) - součást politického dokumentu Rady Evropy z června 1995 Celoevropská strategie biologické a krajinné rozmanitosti přijatého na konferenci ministrů životního prostředí v Sofii v roce 1995.

Poodří je vedeno jako biokoridor EECONET.
Měkký luh v jednom z bývalých ramen Odry u Jistebníka, ChKO Poodří

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 10.03.2004 v 12:16 hodinCopyright 1998-2024 © infoSystem.cz